ใบสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สมัครเข้าศึกษาต่อระดับ
ประเภทการสมัคร
ภาคการศึกษาที่ต้องการสมัคร
คณะ/สาขาที่ต้องการสมัคร
คณะ
สาขาวิชา
รอบเวลาเรียน
คำนำหน้า
ชื่อภาษาไทย
นามสกุลภาษาไทย
ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ ตามบัตรประชาชนเท่านั้นสำหรับทำบัตรนักศึกษาและemailนักศึกษา
หมายเลขบัตรประชาชน
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
รหัสไปรษณีย์
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
โทรศัพท์มือถือ(สำคัญ :สำหรับทางมหาวิทยาลัยติดต่อกลับเรื่องศึกษาต่อและสอบสัมภาษณ์)
Line Id
เบอร์โทรผู้ปกครอง (โปรดระบุ) เช่น 090481XXXX
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
จังหวัดที่เกิด
วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร
สถาบันเดิม
เกรดเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิม
สมัครกองทุน กยศ.
กรณีมีบุคคลแนะนำเข้าศึกษาต่อชื่อผู้แนะนำ
นามสกุลผู้แนะนำ
หน่วยงาน/สาขาวิชา
เบอร์โทร
เหตุผลการตัดสินใจสมัครเรียน ม.หาดใหญ่ จากสื่อต่าง ๆ
 
อื่นๆโปรดระบุ
ท่านมีพี่น้องที่มีบิดา-มารดาเดียวกันจบการศึกษา/กำลังศึกษาที่ม.หาดใหญ่หรือไม่
หมายเหตุ : หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE) สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ กรณีมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบหลักฐานดังกล่าวแล้วพบว่าไม่เป็นความจริง ถือว่าเอกสารฉบับนี้เป็นโมฆะ และหากปรากฏภายหลังว่านักศึกษาไม่สามารถศึกษา ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ต่อไปได้ นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์,อีเมลล์ และ ID Line ของผู้สมัคร ทางมหาวิทยาลัยจะนำมาใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ และส่งข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ให้ทราบต่อไป