ใบสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สมัครเข้าศึกษาต่อระดับ
ประเภทการสมัคร
ภาคการศึกษาที่ต้องการสมัคร
คณะ/สาขาที่ต้องการสมัคร
คณะ
สาขาวิชา
รอบเวลาเรียน
คำนำหน้า
ชื่อภาษาไทย
นามสกุลภาษาไทย
ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ ตามบัตรประชาชนเท่านั้นสำหรับทำบัตรนักศึกษาและemailนักศึกษา
หมายเลขบัตรประชาชน
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
รหัสไปรษณีย์
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
โทรศัพท์มือถือ(สำคัญ :สำหรับทางมหาวิทยาลัยติดต่อกลับเรื่องศึกษาต่อและสอบสัมภาษณ์)
อีเมล์
Line Id
กรุ๊ปเลือด
วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร
สถาบันเดิม
สมัครกองทุน กยศ./กรอ.
กรณีมีบุคคลแนะนำเข้าศึกษาต่อ


ชื่อผู้แนะนำ
นามสกุลผู้แนะนำ
หน่วยงาน/สาขาวิชา
เบอร์โทร
เหตุผลการตัดสินใจสมัครเรียน ม.หาดใหญ่ จากสื่อต่าง ๆ (สูงสุด 2 อันดับ)
ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 2
อื่นๆโปรดระบุ
หมายเหตุ : กรณีมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบหลักฐานดังกล่าวแล้วพบว่าไม่เป็นความจริง ถือว่าเอกสารฉบับนี้เป็นโมฆะ และหากปรากฏภายหลังว่านักศึกษาไม่สามารถศึกษา ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ต่อไปได้ นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ขอคินเงินค่าบำรุงการศึกษา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆทั้งสิ้น สำหรับการขอคืนเงินค่าหน่วยกิตให้ถือปฏิบัติตามประกาศการคืนเงินประจำภาคการศึกษานั้นๆ สำหรับข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์, อีเมลล์ และ ID Line ของผู้สมัคร ทางมหาวิทยาลัยจะนำมาใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์และส่งข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ให้ทราบต่อไป